Search

37 results:
31.
11.04.2017
REZULTATI BERLINSKOG PROCESA
 
Od trenutka kada je održana prva konferencija o Zapadnom Balkanu u okviru takozvanog Berlinskog procesa, okolnosti u Evropi su se zna?ajno izmenile.  
32.
11.04.2017
FORUM ZA RODNE POLITIKE
 
FES u saradnji sa „Ženskom platformom za razvoj Srbije“ razvija nove formate doga?aja za uspostavljanje dijaloga o važnim društveno-politi?kim oblastima za razvoj Srbije.  
33.
11.04.2017
ZA VE?E ZARADE I MANJE NEJEDNAKOSTI
 
U okviru FES-foruma „Progresivna ekonomska politika“ fondacija Friedrih Ebert u Beogradu je 24. aprila 2017. okupila predstavnike i predstavnice reprezentativnih sindikalnih centrala, ministarstva…  
34.
02.01.2017
Politi?ke orijentacije gra?ana Srbije
 
Strah od promena i želja za stabilnoš?u pogoduju neliberalnim praksama u državi i društvu kao i nastajanju novih prepreka ka daljoj demokratizaciji u mnogim zemljama Evrope. U ovom kontekstu želimo…  
35.
01.01.2017
Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji
 
roces restrukturiranja i privatizacije, ekonomska kriza i promene vezane za klju?ne institucije tržišta obeležili su period od poslednjih 15 godina. I pored poboljšanja na tržištu rada u prethodnih…  
36.
01.01.2017
Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji
 
Digitalizacija kreira nove tehnološke osnove i mogu?nosti za saradnju, proizvodnju, organizaciju preduze?a i distribuciju roba i usluga. Kao zemlja kandidat za ?lanstvo u Evropskoj uniji ovim…  
37.
01.01.2017
Ko ?e da premosti jaz?
 
Razvoj ekonomskih i indikatora tržišta rada je u ve?ini zemalja srednje i jugoisto?ne Evrope opet pozitivan. Me?utim socijalno pitanje ostaje i dalje problemati?no, sve više je prekarnih radnih…  
Search results 31 until 37 of 37
Nazad na vrh