O FES-u

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Za socijalnu demokratiju

Fondacija Fridrih Ebert, osnovana 1925. godine, politička je fondacija sa najdužom tradicijom u Nemačkoj. Svoje ime dobila je od Predsednika Vajmarske republike Fridriha Eberta; njegovoj političkoj ostavštini Fondacija zahvaljuje svoj nastanak, kao i pitanja kojima se bavi.

Kao politička fondacija koja je bliska partiji, mi svoj rad orijentišemo prema osnovim vrednostima socijalne demokratije: slobodi, pravednosti i solidarnosti. To nas u idejnom smislu povezuje sa socijalnom demokratijom i slobodnim sindikatima. Kao ustanova od opštedruštvene koristi, mi svoj rad oblikujemo samostalno i nezavisno.

Čemu težimo:

Slobodno i solidarno društvo sa jednakim mogućnostima za učešće u politici, privredi, socijalnom i kulturnom životu – nezavisno od porekla, pola ili religije; živahna i snažna demokratija; privreda sa održivim rastom i sa dobrim radnim mestima za sve; socijalna država koja preventivno omogućava bolje obrazovanje i bolje zdravlje, ali koja se takođe bori protiv siromaštva i štiti od velikih životnih rizika; država koja u Evropi i u svetu preuzima odgovornost za mir i socijalni napredak.

Šta radimo:

Mi unapređujemo i jačamo socijalnu demokratiju prvenstveno putem:

  • Rada na polju političkog obrazovanja s ciljem jačanja civilnog društva. Naše ponude u oblasti informisanja, orijentacije i kvalifikovanja motivišu i osposobljavaju za uspešan politički, sindikalni i građanski angažman. Mi poboljšavamo učešće građanki i građana u društvenim diskusijama i u procesima donošenja odluka;
  • Političkog savetovanja: Razvijamo strategije u vezi sa centralnim pitanjima privredne, socijalne i obrazovne politike te o načelnim pitanjima vezanim za razvoj demokratije. Na mestima preseka nauke i političke prakse oblikujemo javni diskurs za pravedan privredni i socijalni poredak na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou, koji ima potencijal za budućnost;
  • Internacionalne saradnje: Uz pomoć naših preko 100 kancelarija širom sveta podržavamo politiku mirne saradnje i ljudskih prava, unapređujemo izgradnju i konsolidaciju demokratskih i socijalnih struktura te struktura vladavine prava i utiremo put za slobodne sindikate i snažno civilno društvo. U evropskom procesu ujedinjenja, intenzivno se angažujemo za socijalnu, demokratsku i konkurentnu Evropu;
  • Podrške talentovanih, uz naročito vođenje računa o studenkinjama/studentima i doktorantkinjama/doktorantima iz porodica sa niskim prihodima te sa migracijskom pozadinom. Na taj način dajemo svoj doprinos poboljšanju pravednosti u oblasti obrazovanja;
  • Kolektivnog pamćenja socijalne demokratije: Uz pomoć našeg arhiva, naše biblioteke i naših projekata vezanih sa savremenu istoriju, mi u životu održavamo i istorijske korene socijalne demokratije i sindikata te podržavamo društvenopolitička i istorijska naučna istraživanja.

Misija Friedrich-Ebert-Stiftung

Fridrih Ebert – oblikovanje demokratije!

Kao prvi predsednik Vajmarske Republike Fridrih Ebert je bio najvažniji predstavnik prve nemačke demokratije. On je bio njen pionir, a onda i odlučni branilac. Šta ga je oblikovalo i koja uverenja su ga vodila? Za šta se zalaže Fridrih Ebert danas? O tome pogledajte naš kratki film "Fridrich Ebert – oblikovanje demokratije"

Privacy Policy of the Video

X Please note: Once you watch the video, data will be transmitted to Youtube/Google. For more information, see Google Privacy.

Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin

Hiroshimastraße 17 and 28
D-10785 Berlin 

+49 (0) 30 269356
+49 (0) 30 26935-9244 

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Godišnji izveštaji

Godišnji izveštaji

Pogledajte informacije o našim ranijim aktivnostima, budućim projektima, našoj organizaciji i ciljevima FES-a. više

Fridrih Ebert (1871-1925)

Fridrih Ebert (1871-1925)

Fridrih Ebert bio je prvi predsednik Vajmarske republike od 1919. do 1925. godine. Zalagao se za izgradnju parlamentarne demokratije i smatrao se predsednikom svih Nemaca i vodio je politiku koja je imala za cilj socijalnu ravnotežu. više